Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ HAKKINDA BİLDİRİM

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKHK’’) gereğince, kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak DD Finansman A.Ş. (‘’Şirket’’) tarafından aşağıda izah edilen şekilde işlenebilecektir.

Şirketimizin müşteri ile imzaladığı sözleşmeler kapsamındaki işlemler sonucunda edindiği müşterinin kimliğini belirleyici veya belirlenebilir hale yarayan her türlü bilgi ve belge ile müşterinin kimliği, iletişim bilgileri, malvarlığı, finansal ürünleri, tüketici alışkanlığına ilişkin bilgileri, finansal ürünlere erişimde kullandığı yöntemlere ilişkin bilgiler, kamera veya ses bilgileri kişisel veri kapsamındadır.

Ayrıca tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerimizin ifa edilmesi amacıyla;

Genel Müdürlük, çağrı merkezi gibi kanallar vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, Şirketimiz veya acentesi olarak faaliyet gösterdiğimiz sigorta şirketlerinin sunduğu hizmetlerin tanıtımı ve pazarlanabilmesi, sigorta poliçelerinin düzenlenmesi ve tazmini, bu hizmet kapsamında müşteri ile hukuki/ticari ilişki kurulabilmesi ve imzalanan sözleşme gereklerinin yerine getirilebilmesi, müşterinin finansman ihtiyaçlarına uygun geliştirme yapılabilmesi gibi yasalar ile belirlenmiş amaçlar içerisinde doğrudan müşteriden veya KKB, Risk Merkezi gibi diğer resmi ya da doğrudan/dolaylı bağlı ortaklıklarından veya hizmet alıp verdiği gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden edinebilecek ve Veri Sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz tarafından işlenebilecektir. Bunun yanında kişisel verileriniz, finansman hizmetlerimizi yürütmek üzere yasal sınırlar dahilinde şirket için destek hizmetleri sağlayan; bilgi işlem hizmeti veren sağlayıcılar, ödemeleri yöneten hizmet sağlayıcılar gibi 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

Müşterilerimiz KVKHK’nın 11. maddesi gereği;

 • - Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • - Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • - 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi;

  Trump Towers 2.Kule 12.Kat Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 34387 Şişli/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya ddkonutfinansman@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvurularınız için ekli dokümanı kullanabilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

  DD Finansman Kişisel Verileri Koruma Başvuru Formu
  DD Finansman Kişisel Verileri Koruma Başvuru Formu GÖRÜNTÜLE